IE:SOS ROTERENNAIENTAHTSHERISON (Lord's Prayer)

IONTERÉN:NAIEN 

IAKOIA'TATOKÉNHTI KATERI TEKAHKWI:THA

IESOS SHONTAHOTEHIAHRONTIE (Walking with Jesus - Iroquois catechism)

www.youtube.com/katericenter

2018-03-20