Kateri Panalangin Kay Santa Tekakwitha

O Santa Kateri, tinaguriang busilak na Hiyas ng

Iyong Lahi !

Ang matibay at walang kupas na pag-ibig mo kay

Hesus, ipagkaloob mo sana na kami ay makatalima

na katulad mo.

Ang panandali at masakit na buhay, ipakita mo sa

amin ang lakas at kababaang loob.

Itulot mo sa amn na mamalagi ang pagiging

mapagkumbaba na tulad mo.

Kapara ng maliwanag at maningning na btuin sa

gabi, Ipinanalangin naming nawa’y laging kumukutitap,

nagpapalaganap ng liwanag, pag-asa, katahimikan

at kapayapaan sa aming malumbay na sandali.

Punuin mo ang aming mga puiso, Santa Kateri

Tekakwitha ng matimyas na pagmamahal mo kay

Hesus.

Ipagkaloob mo ang tibay na lakas at kabuoan ng

loob para makahalintulad mo sa kalangitan.

Santa Kateri Tekakwitha ‘ Magdasal para tayo

Aming ama (isang beses)

Palakpakan Mary ( palawang beses)

Gloria ( tatlong beses)

Panalangin nakasulat sa Harold Caldwell

www.youtube.com/katericenter

2016-03-24